خانه کودک مشارکتی پیشرو

ساعت کاری مهد و پیش دبستان پیشرو از ۶/۳۰ صبح الی ۱۸ می باشد.
اما جای نگرانی نیست
خانه اسباب بازی پیشرو تا ساعت ۱۹/۳۰ فعال است.
در صورتی که احتمال می دهید گاهی به زمان بیشتری نیاز دارید، می توانید با هماهنگی، تا ساعت ۱۹/۳۰ از خدمات خانه اسباب بازی بصورت ساعتی استفاده نمایید.

خانه کودک مشارکتی پیشرو

ساعت کاری مهد و پیش دبستان پیشرو از ۶/۳۰ صبح الی ۱۸ می باشد.
اما جای نگرانی نیست
خانه اسباب بازی پیشرو تا ساعت ۱۹/۳۰ فعال است.
در صورتی که احتمال می دهید گاهی به زمان بیشتری نیاز دارید، می توانید با هماهنگی، تا ساعت ۱۹/۳۰ از خدمات خانه اسباب بازی بصورت ساعتی استفاده نمایید.