برنامه کلاسی غنچه ها ۲

برنامه کلاسی نوگلان «غنچه» به شرح زیر می باشد:

 ۸-۸/۳۰۸/۳۰-۹۹-۹/30۹/30-۱۰/30۱۰/30-۱1/15۱1/15-۱۱/45۱۱/۴۵
شنبهورود نوگلان وصبحانه
(حلقه صبحگاهی)
مرور آموزشهااولین کتاب منهدیه های آسمانی
(تفسیر قرآنی)
عمو شکلاتعمو شکلاتتحویل و ناهار
یکشنبهورود نوگلان وصبحانه
(حلقه صبحگاهی)
مرور آموزشهاشناخت مفاهیم سادهکارگاه خلاقیت
(های اسکوپ)
آموزش شعر واحد کاربازی بازی ریاضیتحویل و ناهار
دوشنبهورود نوگلان وصبحانه
(حلقه صبحگاهی)
مرور آموزشهاکودک باهوش منزبان انگلیسیدنیای رنگی
(رنگ آمیزی کاربرگ)
یوگاتحویل و ناهار
سه شنبهورود نوگلان وصبحانه
(حلقه صبحگاهی)
مرور آموزشهازبان آموزیبازی های تقویتی
هوش هشت گانه
قصه خوانینمایش عروسکی
(نمایش خلاق)
تحویل و ناهار
چهارشنبهورود نوگلان وصبحانه
(حلقه صبحگاهی)
مرور آموزشهادقت و توجهزبان انگلیسیزبان انگلیسیبازی آزادتحویل و ناهار

 

  • صبحانه و تغذیه صبح

  • ناهار و تغذیه عصر برای نوگلان تمام وقت

  • تخت خواب اختصاصی برای نوگلان تمام وقت

  • آموزش تخصصی زبان انگلیسی،ژیمناستیک

  • لوازم التحریر رایگان

  • لوازم بهداشتی و مصرفی رایگان