برنامه کلاسی غنچه ها ۱

برنامه کلاسی نوگلان «غنچه» به شرح زیر می باشد:

 ۸-۸/۳۰۸/۳۰-۹۹-۹/30۹/30-۱۰/30۱۰/30-11/1511/15-۱۱/45۱۱/۴۵
شنبهدورهمی آغازین
(حلقه صبحگاهی)
مرور آموزشها
ورزش صبحگاهی
پرورش دقت
کودک باهوش من
دنیای رنگ ها
(رنگ آمیزی واحد کار)
عمو شکلاتعمو شکلاتتحویل و ناهار
یکشنبهدورهمی آغازین
(حلقه صبحگاهی)
مرور آموزشها
ورزش صبحگاهی
شناخت مفاهیمآموزش شعر واحد کاربازی های تقویتی
هوش هشتگانه
قصه گویی/ آموزش شعر واحد کارتحویل و ناهار
دوشنبهدورهمی آغازین
(حلقه صبحگاهی)
مرور آموزشها
ورزش صبحگاهی
بازی های گفتاریزبان انگلیسیدنیای خلاقیت
(های اسکوپ)
شناخت سرزمین منتحویل و ناهار
سه شنبهدورهمی آغازین
(حلقه صبحگاهی)
مرور آموزشها
ورزش صبحگاهی
ریاضی مقدماتیکار با خمیرقصه خوانینمایش عروسکیتحویل و ناهار
چهارشنبهدورهمی آغازین
(حلقه صبحگاهی)
مرور آموزشها
ورزش صبحگاهی
آموزش مقدماتی نوشتن
(دست ورزی)
زبان انگلیسیزبان انگلیسیبازی آزادتحویل و ناهار
  • صبحانه و تغذیه صبح

  • ناهار و تغذیه عصر برای نوگلان تمام وقت

  • تخت خواب اختصاصی برای نوگلان تمام وقت

  • آموزش تخصصی زبان انگلیسی،ژیمناستیک

  • لوازم التحریر رایگان

  • لوازم بهداشتی و مصرفی رایگان